php测试题

一、基础题

1. 写出如下程序的输出结果
<?
$str1 = null;
$str2 = false;
echo $str1==$str2 ? ‘相等’ : ‘不相等’;

$str3 = ”;
$str4 = 0;
echo $str3==$str4 ? ‘相等’ : ‘不相等’;

$str5 = 0;
$str6 = ‘0’;
echo $str5===$str6 ? ‘相等’ : ‘不相等’;
?>

2. 写出如下程序的输出结果
<?
$a1 = null;
$a2 = false;
$a3 = 0;
$a4 = ”;
$a5 = ‘0’;
$a6 = ‘null’;
$a7 = array();
$a8 = array(array());

echo empty($a1) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a2) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a3) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a4) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a5) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a6) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a7) ? ‘true’ : ‘false’;
echo empty($a8) ? ‘true’ : ‘false’;
?>

3. 写出如下程序的输出结果
<?
$test = ‘aaaaaa’;
$abc = & $test;
unset($test);

echo $abc;
?>

4. 写出如下程序的输出结果
<?$count = 5;
function get_count(){
static $count = 0;
return $count++;
}

echo $count;
++$count;
echo get_count();
echo get_count();
?>

5. 写出如下程序的输出结果
<?
$GLOBALS[‘var1’] = 5;
$var2 = 1;
function get_value(){
global $var2;
$var1 = 0;
return $var2++;
}
get_value();

echo $var1;
echo $var2;
?>

6. 写出如下程序的输出结果
<?
function get_arr($arr){
unset($arr[0]);
}
$arr1 = array(1, 2);
$arr2 = array(1, 2);

get_arr(&$arr1);
get_arr($arr2);

echo count($arr1);
echo count($arr2);
?>

7. 使用五种以上方式获取一个文件的扩展名

要求:dir/upload.image.jpg,找出 .jpg 或者 jpg ,
必须使用PHP自带的处理函数进行处理,方法不能明显重复,可以封装成函数,比如 get_ext1($file_name), get_ext2($file_name)

二、算法题

1. 使用PHP描述冒泡排序和快速排序算法,对象可以是一个数组

2. 使用PHP描述顺序查找和二分查找(也叫做折半查找)算法,顺序查找必须考虑效率,对象可以是一个有序数组

3. 写一个二维数组排序算法函数,能够具有通用性,可以调用php内置函数

【附答案】(以下答案不一定是最好的,只是一个简单的参考)(由于篇幅问题,答案见下一篇)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据